Tầm nhìn/ Vision

Tầm nhìn của trường mầm non Eduplay Hà Nội sẽ trở thành một môi trường giáo dục quốc tế, tác động tích cực tới cộng đồng và thế giới.

Vision: International learning environment brings values for local society and the Globe

Comments are closed.