Sứ mệnh/ Mission

Sứ mệnh của Eduplay Hà Nội là nuôi dạy trẻ em thành những cá nhân có lòng nhân ái, mang tinh thần học hỏi suốt đời và tư duy quốc tế.

Mission:  Nurture children’s empathy and life-long learning spirit to become individuals with international mindedness

Comments are closed.